MTÜ Tehnikaringluse põhikiri

Mittetulundusühing Tehnikaringlus (edaspidi: Ühing) põhikiri on kinnitatud 31.10.2009 sõlmitud asutamislepinguga.

1. Üldsätted
1.1. Ühingu nimi on mittetulundusühing Tehnikaringlus
1.2. Ühingu asukohaks on Tartu linn, Eesti vabariik.
1.3. Ühing on avalikes huvides tegutsev poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast.
1.4. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Ühingu eesmärk
2.1. Ühingu eesmärgiks on pakkuda infotehnoloogia- ja elektroonikaseadmete tehnilist abi ja taaskasutust, taastades ja renoveerides utiliseerimisele minevad seadmed.
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks on Ühingul õigus korraldada tulundus- ja heategevusüritusi ning osaleda arendustöödes Eesti Vabariigi seadustega lubatud piirides.
2.3. Ühing võib omada vara ja oma sümboolikat.
2.4. Ühing on asutatud määramata ajaks.

3. Liikmeskond
3.1. Ühingu asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
3.2. Ühingu liikmeteks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad Ühingu eesmärki ja põhikirja.
3.3. Ühingu liikmetel on õigus:
osaleda Ühingu poolt korraldatavatel üritustel;
esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
osaleda hääleõigusega ühingu koosolekul;
olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks;
kasutada ühingu üldises kasutuses olevat vara juhatuse ja/või üldkoosoleku poolt määratud tingimustel ja korras.
3.4. Ühingu liikmed on kohustatud:
järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu organite otsuseid;
võtma aktiivselt osa Ühingu tegevusest;
kasutama heaperemehelikult ja säästlikult Ühingu vara;
teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ja teatama uued andmed hiljemalt kahe nädala jooksul pärast nende muutumist.
3.5. Ühingu liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.
3.6 Ühingu liikmetel on õigus igal ajal juhatusele esitatava avalduse alusel ühingust välja astuda. Liikme väljaastumine kinnitatakse üldkoosoleku poolt. Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata üldkoosoleku otsusega.

4. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
põhikirja muutmine;
eesmärkide muutmine;
juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
Ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine;
muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus etteteatamisega vähemalt seitse päeva aastaaruande kinnitamiseks, juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10. Ühingu liikmetest; muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.
4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poolte koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja Ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet.
4.6. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus;
4.7. Ühingu põhikirjas ettenähtud eesmärkide muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 9/10 häälteenamus.

5. Juhatus
5.1. Ühingu tegevust juhib ja esindab juhatus, milles on üks kuni viis liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks aastaks. Juhatuse ametisoleku aeg pikeneb automaatselt, juhul kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
5.3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes, juhul kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

6. Põhikirja muutmine
6.1 Ettepanek põhikirja muutmise ja täiendamise kohta tuleb esitada kirjalikult juhatusele. Juhatus valmistab selle ette läbivaatamiseks järgmisel Ühingu koosolekul.

7. Ühingu tegevuse lõpetamine
7.1. Otsus Ühingu tegevuse lõpetamisest võetakse vastu üldkoosolekul vähemalt 4/5 poolthäälte korral.
7.2 Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha
deponeerimist allesjäänud vara üle tulumaksu soodusnimekirja kuuluvale ühingule või avalikõiguslikule
juriidilisele isikule.